INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE HELD

On October 10, 2021 in accordance with the Resolution No. 2140 of the President of Turkmenistan passed on February 12, 2021, the International Scientific Conference "Healthcare, Education and Sports in the Prosperity Epoch of the Powerful State&...

INTERAKTIW USULLAR

Mälim bolşy ýaly, maglumat tehnologiýalaryny peýdalanmagyň iň giň ýaýran görnüşleriniň biri interaktiw usullardyr. Olary türkmen dili we edebiýat dersinde-de peýdalanmak öz&uum...

Sport – sagdynlygyň gözbaşy

        Hormatly Prezidentimiz saglygy goraýyş ulgamyny kämilleşdirmekde köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini we ýokary derejeli sporty ösdürmekde uly...

Dil – akylyň açary

Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmak we bilim bermek innowasion çemeleşmeler esasynda alnyp barylýar. Daşary ýurt dilleri boýunça mugallymlaryň we hünärmenleriň hünär derejesi...

HÜNÄR KÄMILLEŞDIRIŞ OKUWLARY

Ahal welaýat Baş bilim müdirligi tarapyndan hünär kämilleşdiriş okuwlaryny ýerlerde guramak bilen baglanyşykly işler üstünlikli dowam edýär. Welaýat Baş bilim müdirligi tarapyndan &y...

HARBY TALYBYŇ ÜSTÜNLIGI

Türkmenistanyň Serhet institutynyň harby talyby Myrat Allanazarow Russiýa Federasiýasynyň “Erudit” ylym-bilim merkeziniň onlaýn görnüşdäki “Erudit online” halkara internet olimpiadasyny...

EDEBIÝAT AGŞAMY

Babadaýhan etrap merkezi kitaphanasy mekdep okuwçylarynyň, mugallymlaryň, kitap söýüjileriň gatnaşmaklarynda türkmen edebiýatynyň nusgawy şahyrlarynyň ömri we döredijiligi, çeper goşgulary,...

ARKADAGA BUÝSANJYMYZ ÇÄKSIZDIR

Bilşimiz ýaly, hormatly Prezidentimiz 29-njy martda geçiren Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisiniň ikinji bölegini howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek bilen bagly mesele...

BAYRAM KHAN TURKMEN - THE SCHOOL OF COURAGE

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen bilelikde şu ýylyň 31-nji martynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň mejlisler zalynda...

NURANA GELJEGIMIZIŇ HATYRASYNA

29-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi hem-de käbir meseleler ara a...