INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE HELD

On October 10, 2021 in accordance with the Resolution No. 2140 of the President of Turkmenistan passed on February 12, 2021, the International Scientific Conference "Healthcare, Education and Sports in the Prosperity Epoch of the Powerful State&...

Aşgabat – ýurdumyzyň ýüregi

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda esaslandy- rylmagynyň 140 ýyllygy bellenilýän Aşgabady ösdürmek, täze desgalaryň gurluşygy we onuň durmuş düz&uu...

KITAPHANALAR BILIM BAÝLYGYDYR

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýöredýän bilim özgertmeleri bilen ýurdumyzyň mekdepleriniň ähli basgançagy döwrebap binaly, kompýuter, multimedi...

ARKADAGA BUÝSANJYMYZ ÇÄKSIZDIR

Bilşimiz ýaly, hormatly Prezidentimiz 29-njy martda geçiren Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisiniň ikinji bölegini howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek bilen bagly mesele...

IN RESPECT OF WOMEN'S Dignity

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 26-njy fewralyndaky PB-1401 belgili “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň gülläp ösmeginde we özgertmeleri amala aşyrmakda...

STUDENTS SCIENTIFIC-CREATIVE COMPETITIONS

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň 2020-nji ýylyň 2-nji dekabryndaky 264 belgili buýrugyna laýyklykda, umumybilim berýän ýöriteleşdirilen mekdepleriň okuwçylarynyň arasynda 2021-nji ýyl...