IN RESPECT OF WOMEN'S Dignity

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 26-njy fewralyndaky PB-1401 belgili “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň gülläp ösmeginde we özgertmeleri amala aşyrmakda...

STUDENTS SCIENTIFIC-CREATIVE COMPETITIONS

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň 2020-nji ýylyň 2-nji dekabryndaky 264 belgili buýrugyna laýyklykda, umumybilim berýän ýöriteleşdirilen mekdepleriň okuwçylarynyň arasynda 2021-nji ýyl...

Successful educational reforms

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz 2021-nji ýylyň fewralynda ylym, bilim, saglygy goraýyş, sport we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary bilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyn...

Student at the world championship

2021-nji ýylyň 10-njy martynda Türkmenistanyň Prezidenti, Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesine geldi. Ol ýerde geçirilen dabara...

BILIM – ÝOLUMUZA NUR SAÇÝAR

     Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bilim ulgamyny kämilleşdirmek onuň hilini ýokarlandyrmaga, okuw işini sanly ulgam arkaly guramaga, bilimi hil we mazmun taýdan çuňlaşdyrmag...