HALKARA YLMY MASLAHATY GEÇIRILDI

Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda Türkmenistanyň saglygy goraýyş, bilim we sport ulgamlaryny kämilleşdirmek, dünýä tejribesinde gazanylan ü...

INTERAKTIW USULLAR

Mälim bolşy ýaly, maglumat tehnologiýalaryny peýdalanmagyň iň giň ýaýran görnüşleriniň biri interaktiw usullardyr. Olary türkmen dili we edebiýat dersinde-de peýdalanmak öz&uum...

Sport – sagdynlygyň gözbaşy

        Hormatly Prezidentimiz saglygy goraýyş ulgamyny kämilleşdirmekde köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini we ýokary derejeli sporty ösdürmekde uly...

Dil – akylyň açary

Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmak we bilim bermek innowasion çemeleşmeler esasynda alnyp barylýar. Daşary ýurt dilleri boýunça mugallymlaryň we hünärmenleriň hünär derejesi...

HÜNÄR KÄMILLEŞDIRIŞ OKUWLARY

Ahal welaýat Baş bilim müdirligi tarapyndan hünär kämilleşdiriş okuwlaryny ýerlerde guramak bilen baglanyşykly işler üstünlikli dowam edýär. Welaýat Baş bilim müdirligi tarapyndan &y...

HARBY TALYBYŇ ÜSTÜNLIGI

Türkmenistanyň Serhet institutynyň harby talyby Myrat Allanazarow Russiýa Federasiýasynyň “Erudit” ylym-bilim merkeziniň onlaýn görnüşdäki “Erudit online” halkara internet olimpiadasyny...

EDEBIÝAT AGŞAMY

Babadaýhan etrap merkezi kitaphanasy mekdep okuwçylarynyň, mugallymlaryň, kitap söýüjileriň gatnaşmaklarynda türkmen edebiýatynyň nusgawy şahyrlarynyň ömri we döredijiligi, çeper goşgulary,...

ARKADAGA BUÝSANJYMYZ ÇÄKSIZDIR

Bilşimiz ýaly, hormatly Prezidentimiz 29-njy martda geçiren Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisiniň ikinji bölegini howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek bilen bagly mesele...

NURANA GELJEGIMIZIŇ HATYRASYNA

29-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi hem-de käbir meseleler ara a...