OKUWÇYLARYŇ PIKIRLENIŞINI ÖSDÜRMEK

  Ýurdumyzda milli bilim ulgamynda amala aşyrylýan oňyn özgertmeler eziz Diýarymyzyň ösüşleriniň belent sepgitlerini nazarlaýar. Watanymyzyň röwşen geljegi bolan ýaşlaryň giň dün&yac...

DÜNÝÄ DILLERI ÖWRENILÝÄR

  Milli bilim ulgamynda daşary ýurt dillerini okatmagyň usullaryndan peýdalanyp, bu dilleri ýaşlara çuňňur öwretmekde döwrebap işler durmuşa geçirilýär. Şunuň bilen baglanyşykly, iňlis...

Dil biliminde leksikanyň ähmiýeti

  Häzirki döwrüde lingwistika dil ulgamynda sözleýşi ösdürmekde uly hyzmata eýedir. Dil biliminiň taryhynda alymlar diliň elementleriniň, ýagny morfemalaryň we sözleriň, fonemalaryň, har...

INTERAKTIW USULLAR

Mälim bolşy ýaly, maglumat tehnologiýalaryny peýdalanmagyň iň giň ýaýran görnüşleriniň biri interaktiw usullardyr. Olary türkmen dili we edebiýat dersinde-de peýdalanmak öz&uum...

Sport – sagdynlygyň gözbaşy

        Hormatly Prezidentimiz saglygy goraýyş ulgamyny kämilleşdirmekde köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini we ýokary derejeli sporty ösdürmekde uly...

Dil – akylyň açary

Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmak we bilim bermek innowasion çemeleşmeler esasynda alnyp barylýar. Daşary ýurt dilleri boýunça mugallymlaryň we hünärmenleriň hünär derejesi...