BILIM – KÖPUGURLY ÖSÜŞIŇ BINÝADY

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: “Her bir döwletiň binýadynyň berkligi, ösüşiniň ýokary depgini, ýaşaýyş-durmuş derejesi ýurtda alnyp barylýan bilim-ylym syýasaty...

ZENAN MERTEBESINIŇ HORMATYNA

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 26-njy fewralyndaky PB-1401 belgili “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň gülläp ösmeginde we özgertmeleri amala aşyrmakda...

Talyp gyz dünýä çempionatynda

2021-nji ýylyň 10-njy martynda Türkmenistanyň Prezidenti, Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesine geldi. Ol ýerde geçirilen dabara...

BILIM – ÝOLUMUZA NUR SAÇÝAR

     Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bilim ulgamyny kämilleşdirmek onuň hilini ýokarlandyrmaga, okuw işini sanly ulgam arkaly guramaga, bilimi hil we mazmun taýdan çuňlaşdyrmag...