Ministrlik barada


Türkmenistanyň Bilim ministrligi Türkmenistanyň Hökümetiniň düzümindäki bilim, ylym, çagalary goraýyş we ýaşlar syýasaty ugurlarynda pudagara utgaşdyryş işlerini amala aşyrýan merkezi ýerine ýetirji edaradyr. Bilim ministrligi öz işini “Bilim" hakynda Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda alyp barýar.

Türkmenistanda bilim ulgamy şulary öz içine alýar:

  • döwlet bilim standartlaryny;
  • bilim maksatnamalaryny;
  • bilim edaralarynyň ulgamyny;
  • bilim çygrynda dolandyryşy amala aşyrýan edaralary we olar tarapyndan döredilen beýleki edaralary.