Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty

Ashgabat ş,. Baba Annanow köçesi, 136-njy jaý, (99312) 28-18-00

 

 


Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda 31 hünär boýunça hünärmenler taýýarlanylýar:

 

Binagärlik-gurluşyk fakulteti

1. Senagat we raýat jaý gurluşygy

2. Şäher gurluşygy

3.Binagärlik

4.Şähergurluşyk we ilatly ýerleri meýilleşdirmek

5.Binagärlik gurşawynyň dizaýny

6. Binagärlik gurşawyň bezegi

7. Ýylylyk, gaz üpjünçiligi we howa çalşygy

8. Suw üpjünçiligi, ulanylan suwlary akdyryş we suw gorlaryny goramak

Himiýa tehnologiýasy fakulteti

1.Organiki däl maddalaryň himiki tehnologiýasy

2.Eremesi kyn metal däl we silikat materiallaryň himiki tehnologiýasy

3.Himiýa önümçiliginiň we gurluşyk materiallary kärhanalaryň maşynlary we apparatlary

4.Aýnanyň we sitallaryň himiki tehnologiýasy

Inžener-mehanika fakulteti

1.Göteriji, äkidiji, gurluşyk, ýol maşynlary we enjamlary

2.Elektrik üpjünçiligi

3.Senagat desgalarynyň we tehnologik toplumlaryň elektrohereketlendirilişi hem-de awtomatikasy

4.Gara metallaryň metallurgiýasy

5.Metallary basyş bilen işläp taýýarlamak

Kompýuter tehnologiýasy we awtomatika fakulteti

1.Önümçiligi we tehnologik prosesleri awtomatlaşdyrmak

2.Maglumat-ölçeg tehnikasy we tehnologiýasy

3.Mikroelektronika we ýarym geçiriji abzallar

4.Senagat elektronikasy

5.Maglumatlary işläp taýýarlamagyň we dolandyrmagyň awtomatlaşdyrylan ulgamlary

6.Maglumat tehnologiýalarynyň programma üpjünçiligi

Ykdysadyýet we dolandyryş fakulteti

1.Ykdysadyýet we dolandyrylyş (Gurluşyk pudagynda)

2.Kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy (Gurluşyk pudagynda)

3.Logistika (Gurluşyk pudagynda)

4.Gozgalmaýan emläkleriň ekspertizasy we dolandyrylyşy

Ýol gurluşygy fakulteti

1.Gurluşyk materiallaryny, önümlerini we konstruksiýalaryny öndürmek

2.Amaly geodeziýa

3.Awtomobil ýollarynyň we uçuş meýdançalarynyň gurluşygy

4.Köprüler we ulag tonnelleri