Türkmenistanyň inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty

Aşgabat ş., Büzmeýin etraby, Senagat köçesi, 51-nji jaý

 

 


Türkmenistanyň inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda 27 sany hünär boýunça hünärmenler taýýarlanylýar:

 

Jemagat infrastrukturasy we inženerçilik ulgamlary fakulteti

1. Ýörite maksatly inžener ulgamlary we desgalary

2. Inžener ulgamlary we torlary

3. Gozgalmaýan emläkleriň ekspertizasy we dolandyrylyşy

4. Ýaşaýyş jaý hojalygy we jemagat infrastrukturasy

5. Ýylylyk, gaz üpjünçiligi we howa çalşygy

6. Suw üpjünçiligi, ulanylan suwlary akdyryş we suw gorlaryny goramak

7. Suw üpjünçiligi we lagym ulgamlary

8. Binagärlik gurşawynyň dizaýny

Mehanika–tehnologik fakulteti

1. Tehnosfera howpsuzlygy

2. Göteriji-äkidiji, ýöriteleşdirilen maşynlar we enjamlar

3. Göteriji, äkidiji, gurluşyk, ýol maşynlary we enjamlary

4. Elektrik üpjünçiligi

5. Demir ýollaryň elektrik üpjünçiligi

Ulaglar fakulteti

1. Awtomobiller we awtomobil hojalygy

2. Awtomobil ulagynda gatnawlary guramak we dolandyrmak

3. Howa hereketiniň dolandyrylyşy

4. Uçuş enjamlarynyň we hereketlendirijileriniň tehniki ulanylyşy

5. Howa gämileriniň awiasion we radioelektron enjamlaryny tehniki taýdan ulanmak

6. Howa ulagynda gatnawlary guramak we dolandyrmak

7. Gämi sürmeklik

8. Gämileriň energetiki desgalarynyň ulanylyşy

9. Gämi gurluşygy

10. Portlaryň we ulag menzilleriniň ýükleýiş-düşüriş enjamlarynyň ulanylyşy

Demir ýol ulaglary fakulteti

1. Awtomobil ýollarynyň, köprüleriň we tonnelleriň gurluşygy, ulanylyşy we tehniki abatlanylyşy

2. Awtomobil ỷollarynyň we uçuş meỷdançalarynyň gurluşygy

3. Demir ýollaryň gurluşygy, ýol we ýol hojalygy

4.Lokomotiwler

5.Wagonlar

6.Köprüler we ulag tonnelleri

7. Köprüler we ulag nagymlary

8. Ulagda gatnawy guramak we hereketi dolandyrmak

9. Demir ýol ulagynda gatnawlary guramak we hereketi dolandyrmak

Ykdysadyýet we sanly tehnologiýalar fakulteti

1. Ykdysadyýet we dolandyryş

2. Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit

3. Logistika

4.Önümçiligiň we tehnologiýa prosesleriniň awtomatlaşdyrylyşy

5. Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary